Pravidla zapůjčení

 1. Nájemce se zavazuje za užívání pronajatých Předmětů uhradit pronajímateli výše uvedené nájemné, a to nejpozději v okamžiku předání pronajatých věcí (není-li dohodnuto jinak).
 2. Nájemce je povinen vrátit pronajaté Předměty Pronajímateli v místě zapůjčení. V případě, že budou pronajaté Předměty vráceny na jiném místě, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli cenu za zpětnou dopravu, plus případné poplatky za čekání nebo za předání mimo běžnou provozní dobu. 
 3. Nájemné je sjednáno dle platného ceníku Pronajímatele v místě zapůjčení. S tímto Ceníkem se měl Nájemce možnost se před podpisem této smlouvy důkladně seznámit.
 4. Nájemce je povinen užívat pronajaté Předměty způsobem, ke kterému jsou určeny, a ve stavu způsobilém k užívání tyto Předměty po dobu platnosti této smlouvy udržovat.
 5. Nájemce není oprávněn poskytnout pronajatý Předmět do dalšího podnájmu. V případě porušení této povinnosti je Pronajímatel oprávněn okamžitě odstoupit od této smlouvy s tím, že Nájemce nemá žádný nárok na vrácení již uhrazených částek dle této smlouvy.
 6. Po skončení nájmu se Nájemce zavazuje vrátit pronajaté Předměty ve stavu, odpovídajícím obvyklému způsobu užívání, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení za dobu, po kterou byly Předměty užívány. 
 7. V případě „hodinové zápůjčky“ za každou započatou hodinu prodlení s vrácením zapůjčených Předmětů se Nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu za pozdní vrácení ve výši hodinového nájemného. 
 8. V případě celodenní a vícedenní zápůjčky za každý započatý den prodlení s vrácením zapůjčených Předmětů se Nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu za pozdní vrácení ve výši dvojnásobku jednodenního nájemného.
 9. Kromě této smluvní pokuty má Pronajímatel nárok na úhradu dalších prokazatelných vzniklých škod v plné výši.
 10. V případě poškození nebo ztráty nebo odcizení zapůjčeného Předmětu po dobu trvání této smlouvy jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli takto vzniklou škodu v plné výši. Nájemce tedy v rámci této smlouvy deklaruje i svou odpovědnost za škody, způsobené třetími osobami, jež po dobu trvání této smlouvy měly k zapůjčeným Předmětům přístup. V případě ztráty, odcizení či zničení Předmětu nájmu se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli plnou hodnotu pronajatých Předmětů. S ceníkem úhrad za poškození pronajatých Předmětů a jejich náhrad se Nájemce seznámil při převzetí Předmětu nájmu, a to mimo jiné na první straně této Smlouvy. Nájem končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Před uplynutím této doby je možné nájemní poměr ukončit dohodou obou stran bez nároku na vrácení již zaplaceného nájemného. Tato nájemní smlouva dále zaniká zničením či ztrátou nebo odcizením pronajaté věci, Pronajímatel má však v takovém případě nárok na náhradu škody a sankce v této smlouvě sjednané.
 11. Nájemce prohlašuje, že bude pronajaté Předměty používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami jejich určení, údržby a užívání, s nimiž byl Pronajímatelem při převzetí seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny se řídit a dodržovat je. Nájemce tímto potvrzuje, že byl Pronajímatelem seznámen s užíváním pronajatých Předmětů a s bezpečnostními předpisy, týkajícími se jejich užívání.
 12. Vzájemné vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem, touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů. Pro případ sporu si účastníci volí místní příslušnost věcně příslušného soudu v Berouně
 13. Nájemce se zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, použít při plavbě plovací vestu, přilbu a případně další bezpečnostní pomůcky a chovat se tak, aby nezpůsobil škodu či újmu na zdraví sobě ani nikomu jinému.  Za případné zranění, utonutí nebo za jinou škodu, kterou Nájemce způsobí sobě samotnému nebo třetím osobám, nenese Pronajímatel žádnou odpovědnost.
 14. Pronajímatel se zavazuje postupovat s osobními údaji dle zákona GDPR. Prohlašuje, že údaje budou použity pouze pro účely této smlouvy a poté budou skartovány.